สาระน่ารู้เกี่ยวกับธุรกิจสหกรณ์

ฝ่ายบัญชี – คอมพิวเตอร์ - การเงิน
(Account - IT - Finance)

หลักการบัญชีของสหกรณ์นั้นมีการดำเนินการและบริการสมาชิกดังนี้เอกสารสำคัญทางการเงิน การเบิก การจ่าย การรับเงิน ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับเงินใบรับเงินกู้ ใบเบิกเงิน ใบสำคัญจ่ายเงิน ใบกำกับสินค้า ฝ่ายบัญชีจะเก็บรวบรวมประกอบการลงบัญชีประจำวันในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปให้ถูกต้องเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน และทำการควบคุมดูแลเก็บรักษาใบสำคัญทุกชนิดให้เป็นหมวดหมู่ไว้ในที่ปลอดภัยพร้อมให้การตรวจสอบได้สะดวก

Read more...

ฝ่ายการตลาด (MARKETING)

สมาชิกของสหกรณ์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการบริการจากฝ่ายการตลาดอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนการที่สมาชิกคนใดจะได้รับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถของสมาชิกแต่ละราย ดังนั้นการให้บริการฝ่ายการตลาดนั้นฝ่ายการตลาดจะดำเนินการตามธุรกิจดังนี้

Read more...

ฝ่ายสินเชื่อ (LOAN)

ธุรกิจสินเชื่อ เป็นธุรกิจหลักของสหกรณ์ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในเรื่องเงินทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งเงินทุนของสหกรณ์ที่ให้บริการสมาชิกเป็นต้นทุนต่ำที่มาจาก ทุนเรือนหุ้นของสมาชิก เงินรับฝากของสมาชิกและบุคคลภายนอก เงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลดังนั้นการให้สินเชื่อของสหกรณ์จะให้โดยตามความเหมาะสมความต้องการ
ของสมาชิกแต่ละราย โดยแบ่งการให้สินเชื่อไว้คือ

Read more...

ข่าวประกาศ

วันสหกรณ์แห่งชาติ

"วันสหกรณ์แห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เหตุเพราะสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทยได้ถือกำเนิดขึ้น คือสหกรณ์ "วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้" ที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกและได้รับการจดทะเบียนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 จากกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์